Treatwell Competitievoorwaarden

Treatwell Competitievoorwaarden

Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat je deelneemt aan een Treatwell competitie via www.treatwell.nl (de “Competitie”), nu deze van toepassing zullen zijn. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden, dient u niet deel te nemen aan de Competitie. Houd er rekening mee dat onze Voorwaarden & Beleidsregels zoals uiteengezet op www.treatwell.nl/info/algemene-voorwaarden/ van toepassing blijven op uw gebruik van www.treatwell.nl (de “Website”) en de Treatwell marketplace applicatie ( de “App”) en elke boeking die u maakt via de Website dan wel de App. De promotor van deze Competitie is Treatwell BNL B.V. (h.o.d.n. Treatwell), Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Netherlands (“Treatwell”) en kan ook worden uitgevoerd in samenwerking met een merk van een derde partij (“Derde Partij”). Dit zal worden gecommuniceerd op de Competitiepagina (hieronder gedefinieerd) indien van toepassing. Treatwell voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

DEELNAMERECHT: Competities staan open voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. Deelnemers moeten het online deelnameformulier voor de Competitie (de “Competitiepagina”) succesvol invullen om te aanmerking te komen voor het winnen van de Competitie. Op de Competitiepagina wordt de uiterste termijn voor deelname aan de Competitie uiteengezet, het aantal winnaars (de “Winnaar(s)”) en wanneer contact wordt opgenomen met de Winnaar(s). Enige inzending gedaan via een andere weg dan de Competitiepagina, of een inzending die niet voldoet aan de instructies zoals uiteengezet op de Competitiepagina zijn uitgesloten van deelname. Medewerkers van Treatwell en enige Derde Partij als uiteengezet op de Competitiepagina’s, hun directe familie en eenieder die op professioneel vlak verbonden is met de Competitie zijn uitgesloten van deelname aan de Competitie. Winnaars kan gevraagd worden om bewijs van identiteit te overleggen. Een aankoop is niet noodzakelijk. Inzendingen door handelaren, consumentengroeperingen, derde partijen, agenten of inzendingen die automatisch zijn gegenereerd door een computer worden niet geaccepteerd. Bulk-inzendingen worden niet geaccepteerd.

DE PRIJS: De Winnaar(s) komen in aanmerking voor een prijs, waarvan de details uiteengezet zijn op de Competitiepagina. Er kunnen één of meerdere Prijzen beschikbaar zijn om te winnen, zoals uiteengezet op de Competitiepagina. De Winnaar(s) worden willekeurig geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen via de Competitiepagina.

Wanneer de Prijs uit een Treatwell Gift Card bestaat, moeten deze Treatwell Gift Cards worden ingewisseld binnen 12 maanden. Prijzen moeten altijd worden ingewisseld via Treatwell binnen een beperkte termijn zoals uiteengezet aan de Winnaar(s). Prijzen kunnen niet gelijktijdig met een andere aanbieding worden ingewisseld. Er zijn geen alternatieven in cash beschikbaar. Treatwell behoudt zich het recht voor de Prijs te vervangen door een Prijs van gelijke waarde.

Waar een Prijs uit een fysiek product bestaat, zullen de Winnaar(s) de Prijs / Prijzen toegestuurd krijgen via de post binnen twee weken nadat zij hun adres aan Treatwell hebben doorgegeven. Een Prijs / Prijzen zal / zullen enkel worden bezorgd op een adres in Nederland. Treatwell is niet verantwoordelijk voor een prijs die niet bezorgd is, vertragingen of fouten in de bezorging, om wat voor reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen, beschadiging of verlies van de Prijs / Prijzen. Treatwell zal niet verantwoordelijk zijn voor het niet bezorgen van een prijs als het adres dat is doorgegeven incorrect, of wanneer niet bezorgd kan worden om wat voor reden dan ook, met inbegrip van het niet aanwezig zijn van iemand die de Prijs in ontvangst kan nemen. Treatwell kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel, verlies of schade als gevolg van enige Prijs / Prijzen, dat het gevolg kan zijn van allergieën of gezondheidsproblemen in relatie tot een Prijs, en het is de strikte verantwoordelijkheid van de Winnaar(s) om het product / de producten in de Prijs of Prijzen te testen voor gebruik.

Waar een Prijs bestaat uit een specifieke behandeling of dienst, is de dag waarop de Prijs kan worden ingewisseld afhankelijk van de beschikbaarheid en specifieke voorwaarden van de Partner waar de Prijs zal worden uitgereikt. In het geval de Winnaar(s) voor een behandeling kiezen die een hogere waarde vertegenwoordigt dan de Prijs die zij hebben gewonnen, zijn zij verantwoordelijk voor betaling van het verschil om de totale waarde van de boeking te bereiken. Het is de enkele verantwoordelijkheid van de Winnaar(s) om voorafgaand aan de ontvangst van de Prijs enige medische of aan gezondheid gerelateerde condities, en/of speciale behoeften van de ontvanger(s) van de Prijs te communiceren, die invloed kunnen hebben op de Prijs of waarop de Prijs invloed kan hebben (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over allergieën en gezondheidsklachten). Behoudens deze Voorwaarden, zal noch Treatwell noch de Partner aansprakelijk zijn jegens de Winnaar(s) (of andere ontvangers van een prijs) voor enig letsel, verlies of schade die het gevolg is van een Prijs, wanneer de Winnaar(s) (of enige andere ontvanger van een Prijs), in gebreke blijft in de verstrekking van dergelijke informatie aan Partner, en dit letsel, verlies of schade redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden indien de Winnaar(s) (of andere ontvangers van de prijs) deze informatie beschikbaar had gesteld voorafgaand aan ontvangst van de Prijs.

SELECTIE VAN DE WINNAAR: Winnaars worden altijd geselecteerd in willekeurige trekkingen die plaatsvinden nadat de Competitie is afgesloten. Hij / zij wordt / worden gecontacteerd kort nadat de Competitie is afgesloten. De Winnaar(s) moeten antwoorden binnen een beperkte termijn om de Prijs te accepteren, zoals uitgelegd aan elke Winnaar. Na afloop van deze termijn zal de Prijs niet meer geaccepteerd kunnen worden en zal deze worden aangeboden aan iemand anders. De Winnaar(s) moeten antwoorden met hun volledige naam en e-mail adres (en postadres indien dit noodzakelijk is voor ontvangst van hun Prijs) om hun Prijs te kunnen ontvangen. Wanneer een adres vereist is om een Prijs te kunnen ontvangen, zal het in gebreke blijven een adres in Nederland te verstrekken resulteren in verbeuring van de Prijs. De inwisseling van een Prijs is afhankelijk van de beschikbaarheid en kan naar discretie van Treatwell en enige Derde Partij die met Treatwell samenwerkt in de uitvoering van de Competitie worden gewijzigd.

GEGEVENSBESCHERMING: Indien je verkiest deel te nemen aan een Competitie, en je wordt geselecteerd als Winnaar, zal Treatwell contact met je opnemen en je vragen om je volledige naam en e-mail adres toe te zenden (en ook je postadres indien dit vereist is om de Prijs af te leveren). Indien je geen Treatwell account hebt is het vereist deze aan te maken voordat je de Prijs ontvangt, waarbij je Treatwell informeert over het e-mail adres dat je hebt gebruikt voor het aanmaken van het account. De persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Treatwell als Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Treatwell’s Privacy- & Cookiebeleid dat hier kan worden gevonden: www.treatwell.nl/info/privacy-policy/. Door deel te nemen aan een Competitie en door het verstrekken van de hierboven genoemde persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat je berichten kunt ontvangen aangaande de Competitie en de ontvangst van je Prijs van Treatwell.

Wanneer de Competitie wordt uitgevoerd in samenwerking met een ander merk, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op de Competitiepagina. Voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling van de Prijs / Prijzen aan de Winnaar(s) kunnen we je persoonsgegevens delen met het merk waarmee we hebben samengewerkt, maar dit zullen we enkel doen indien de Prijs / Prijzen rechtstreeks vanuit de Derde Partij worden verzonden.

Door deelname aan de Competitie kun je ook de mogelijkheid hebben je in te schrijven voor ontvangst van verdere marketing- en promotionele e-mails van Treatwell. Indien je deze communicatie niet van ons wenst te ontvangen dien je je op de Competitiepagina niet in te schrijven (opt-in) op het moment dat je deelneemt aan een Competitie. Indien je je op een later moment wenst uit te schrijven dan kan dat op elk moment door ons een email te sturen op info@treatwell.nl of door op de knop “uitschrijven” of “unsubscribe” te klikken onder aan elke marketing email communicatie die we je toezenden. De persoonsgegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Treatwell als Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Treatwell’s Privacy- & Cookiebeleid dat hier kan worden gevonden: www.treatwell.nl/info/privacy-policy/.

Je kunt ook de mogelijkheid hebben je op de Competitiepagina in te schrijven voor ontvangst van verdere marketing—en promotionele e-mails en andere communicatie van een Derde Partij. Indien je deze communicatie niet van ons wenst te ontvangen dien je je op de Competitiepagina niet in te schrijven (opt-in) op het moment dat je deelneemt aan een Competitie. Indien je je inschrijft worden je persoonsgegevens gedeeld met de Derde Partij voor deze doeleinden en worden deze verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de Derde Partij, zoals aan je beschikbaar gesteld via de Competitiepagina. De Derde Partij is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in dat kader. Indien je je op een later moment wenst uit te schrijven dien je contact op te nemen met de Derde Partij om dit te doen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Treatwell kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van een inzending door technische problemen of netwerkproblemen. Bewijs van verzending houdt geen bewijs van ontvangst in. Door deelname aan de Competitie ga je ermee akkoord dat je deelneemt voor eigen risico. Met uitzondering van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door nalatigheid of bedrog, of enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, accepteert Treatwell voor zover toegestaan onder toepasselijk recht geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot deelname van een individu (of de onmogelijkheid tot deelname) aan een Competitie, ongeacht of deze direct, indirect, incidenteel of gevolgschade betreft, die het gevolg is van een Competitie of je deelname aan een Competitie.

DEELBAARHEID: Indien enig deel van deze Voorwaarden wettelijk onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige delen van deze Voorwaarden onaangetast en in stand blijven.

TOEPASSELIJK RECHT: Competities en deze Voorwaarden zijn onderworpen en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland, jij en wij komen overeen dat de rechtbanken van Nederland de niet-exclusieve bevoegdheid hebben te oordelen over enige vordering of geschil voortvloeiend uit of gerelateerd aan de Competitie of deze Voorwaarden.

KLACHTEN: Indien je enige klachten hebt over een Competitie kun je deze klacht indienen bij Treatwell via info@treatwell.nl. Treatwell zal ontvangst van je klacht bevestigen binnen 10 werkdagen en zal antwoorden op je klacht binnen één maand. Indien je van mening bent dat je klacht niet naar je genoegdoening is afgehandeld kun je hierop volgend je klacht indienen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit.

VRAGEN: Indien je enige vragen hebt met betrekking tot een Competitie of hoe deze werkt, kun je contact met ons opnemen via info@treatwell.nl of 020 7900190.