Treatwell Social Competitie Voorwaarden

Treatwell Social Competitie Voorwaarden

Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat je deelneemt aan een Treatwell competitie via social media (een “Social Competitie”), nu deze van toepassing zullen zijn. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden, dient u niet deel te nemen aan de Social Competitie. Houd er rekening mee dat onze Voorwaarden & Beleidsregels zoals uiteengezet op www.treatwell.nl/info/algemene-voorwaarden van toepassing blijven op uw gebruik van www.treatwell.nl (de “Website”) en de Treatwell marketplace applicatie (de “App”) en elke boeking die u maakt via de Website dan wel de App. De promotor van deze Competitie is Treatwell BNL B.V. (h.o.d.n. Treatwell), Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Netherlands (“Treatwell”) Treatwell voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

DEELNAMERECHT: Social Competities staan open voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. Deelnemers moeten de stappen als uiteengezet in het Social Competitie bericht (“Bericht”) succesvol doorlopen om in aanmerking te komen voor winst. In het Bericht wordt de uiterste termijn voor deelname aan de Competitie uiteengezet, het aantal winnaars (de “Winnaar(s)”) en wanneer contact wordt opgenomen met de Winnaar(s). Waar het ‘liken’, ‘taggen’ en/of het geven van commentaar onderdeel uitmaakt van de deelnemersinstructies zoals uiteengezet in het Bericht, dient het ‘liken’, ‘taggen’ en/of het geven van commentaar plaats te vinden op het originele Bericht van Treatwell om in aanmerking te komen voor winst. Alle ‘likes’, ‘tags’ en / of gegeven commentaar op een gekopieerd of gedeeld Bericht of anderszins zullen niet worden meegeteld Medewerkers van Treatwell en hun directe familie en eenieder die op professioneel vlak verbonden is met de Social Competitie zijn uitgesloten van deelname aan de Social Competitie. Winnaars kan gevraagd worden om bewijs van identiteit te overleggen. Een aankoop is niet noodzakelijk. Inzendingen door handelaren, consumentengroeperingen, derde partijen, agenten of inzendingen die automatisch zijn gegenereerd door een computer worden niet geaccepteerd. Bulk-inzendingen worden niet geaccepteerd.

DE PRIJS: De Winnaar(s) komen in aanmerking voor een prijs, waarvan de details uiteengezet zijn in het Bericht. Er kunnen één of meerdere Prijzen beschikbaar zijn om te winnen, zoals uiteengezet in het Bericht. De Winnaar(s) worden willekeurig geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen op het Bericht.

Wanneer de Prijs uit een Treatwell Gift Card bestaat, moeten deze Treatwell Gift Cards worden ingewisseld binnen 12 maanden. Prijzen moeten altijd worden ingewisseld via Treatwell binnen een beperkte termijn zoals uiteengezet aan de Winnaar(s). Prijzen kunnen niet gelijktijdig met een andere aanbieding worden ingewisseld. Er zijn geen alternatieven in cash beschikbaar. Treatwell behoudt zich het recht voor de Prijs te vervangen door een Prijs van gelijke waarde.

Waar een Prijs uit een fysiek product bestaat, zullen de Winnaar(s) de Prijs / Prijzen toegestuurd krijgen via de post binnen twee weken nadat zij hun adres aan Treatwell hebben doorgegeven. Een Prijs / Prijzen zal / zullen enkel worden bezorgd op een adres in Nederland. Treatwell is niet verantwoordelijk voor een prijs die niet bezorgd is, vertragingen of fouten in de bezorging, om wat voor reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen, beschadiging of verlies van de Prijs / Prijzen. Treatwell zal niet verantwoordelijk zijn voor het niet bezorgen van een prijs als het adres dat is doorgegeven incorrect, of wanneer niet bezorgd kan worden om wat voor reden dan ook, met inbegrip van het niet aanwezig zijn van iemand die de Prijs in ontvangst kan nemen. Treatwell kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel, verlies of schade als gevolg van enige Prijs / Prijzen, dat het gevolg kan zijn van allergieën of gezondheidsproblemen in relatie tot een Prijs, en het is de strikte verantwoordelijkheid van de Winnaar(s) om het product / de producten in de Prijs of Prijzen te testen voor gebruik.

Waar een Prijs bestaat uit een specifieke behandeling of dienst, is de dag waarop de Prijs kan worden ingewisseld afhankelijk van de beschikbaarheid en specifieke voorwaarden van de Partner waar de Prijs zal worden uitgereikt. In het geval de Winnaar(s) voor een behandeling kiezen die een hogere waarde vertegenwoordigt dan de Prijs die zij hebben gewonnen, zijn zij verantwoordelijk voor betaling van het verschil om de totale waarde van de boeking te bereiken. Het is de enkele verantwoordelijkheid van de Winnaar(s) om voorafgaand aan de ontvangst van de Prijs enige medische of aan gezondheid gerelateerde condities, en/of speciale behoeften van de ontvanger(s) van de Prijs te communiceren, die invloed kunnen hebben op de Prijs of waarop de Prijs invloed kan hebben (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over allergieën en gezondheidsklachten). Behoudens deze Voorwaarden, zal noch Treatwell noch de Partner aansprakelijk zijn jegens de Winnaar(s) (of andere ontvangers van een prijs) voor enig letsel, verlies of schade die het gevolg is van een Prijs, wanneer de Winnaar(s) (of enige andere ontvanger van een Prijs), in gebreke blijft in de verstrekking van dergelijke informatie aan Partner, en dit letsel, verlies of schade redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden indien de Winnaar(s) (of andere ontvangers van de prijs) deze informatie beschikbaar had gesteld voorafgaand aan ontvangst van de Prijs.

SELECTIE VAN DE WINNAAR: Winnaars worden altijd geselecteerd in willekeurige trekkingen die plaatsvinden nadat de Social Competitie is afgesloten. Hij / zij wordt / worden aangekondigd als Winnaar(s) in / onder het originele Bericht op het moment als genoemd in het Bericht. De Winnaar(s) moeten antwoorden binnen de termijn als genoemd in het bericht waarin de Winnaar(s) worden aangekondigd om de Prijs te accepteren. Na afloop van deze termijn zal de Prijs niet meer geaccepteerd kunnen worden en zal deze worden aangeboden aan iemand anders. De Winnaar(s) moeten antwoorden met hun volledige naam en e-mail adres (en postadres indien dit noodzakelijk is voor ontvangst van hun Prijs) om hun Prijs te kunnen ontvangen. Wanneer een adres vereist is om een Prijs te kunnen ontvangen, zal het in gebreke blijven een adres in Nederland te verstrekken resulteren in verbeuring van de Prijs. De inwisseling van een Prijs is afhankelijk van de beschikbaarheid en kan naar discretie van Treatwell worden gewijzigd.

GEGEVENSBESCHERMING: Indien je verkiest deel te nemen aan een Competitie, en je wordt geselecteerd als Winnaar, zal Treatwell contact met je opnemen en je vragen om je volledige naam en e-mail adres toe te zenden (en ook je postadres indien dit vereist is om de Prijs af te leveren). Indien je geen Treatwell account hebt is het vereist deze aan te maken voordat je de Prijs ontvangt, waarbij je Treatwell informeert over het e-mail adres dat je hebt gebruikt voor het aanmaken van het account. De persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Treatwell als Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Treatwell’s Privacy- & Cookiebeleid dat hier kan worden gevonden: https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/. Door deel te nemen aan een Social Competitie en door het verstrekken van de hierboven genoemde persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat je berichten kunt ontvangen aangaande de Social Competitie en de ontvangst van je Prijs van Treatwell.

Wanneer de Social Competitie wordt uitgevoerd in samenwerking met een ander merk, zullen we je hiervan op de hoogte stellen in het Bericht. Voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling van de Prijs / Prijzen aan de Winnaar(s) kunnen we je persoonsgegevens delen met het merk waarmee we hebben samengewerkt, maar dit zullen we enkel doen indien de Prijs / Prijzen rechtstreeks vanuit het samenwerkende merk worden verzonden of wanneer de Prijs / Prijzen rechtstreeks bij het samenwerkende merk moeten worden ingewisseld. Je wordt hierop te allen tijde geattendeerd in het Bericht.

SOCIALE MEDIA-SITE: Door deel te nemen aan de Social Competitie erkent u dat u Instagram en/of Facebook ontheft van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de Social Competitie. De Social Competitie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of is op geen enkele manier geassocieerd met, Instagram en/of Facebook.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Treatwell kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van een deelname door technische problemen of netwerkproblemen. Bewijs van verzending houdt geen bewijs van ontvangst in. Door deelname aan de Social Competitie ga je ermee akkoord dat je deelneemt voor eigen risico. Met uitzondering van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door nalatigheid of bedrog, of enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, accepteert Treatwell voor zover toegestaan onder toepasselijk recht geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot deelname van een individu (of de onmogelijkheid tot deelname) aan een Social Competitie, ongeacht of deze direct, indirect, incidenteel of gevolgschade betreft, die het gevolg is van een Social Competitie of je deelname aan een Social Competitie.

DEELBAARHEID: Indien enig deel van deze Voorwaarden wettelijk onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige delen van deze Voorwaarden onaangetast en in stand blijven.

TOEPASSELIJK RECHT: Social Competities en deze Voorwaarden zijn onderworpen en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland, jij en wij komen overeen dat de rechtbanken van Nederland de niet-exclusieve bevoegdheid hebben te oordelen over enige vordering of geschil voortvloeiend uit of gerelateerd aan de Social Competitie of deze Voorwaarden.

KLACHTEN: Indien je enige klachten hebt over een Social Competitie kun je deze klacht indienen bij Treatwell via info@treatwell.nl. Treatwell zal ontvangst van je klacht bevestigen binnen 10 werkdagen en zal antwoorden op je klacht binnen één maand. Indien je van mening bent dat je klacht niet naar je genoegdoening is afgehandeld kun je hierop volgend je klacht indienen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit.

VRAGEN: Indien je enige vragen hebt met betrekking tot een Social Competitie of hoe deze werkt, kun je contact met ons opnemen via info@treatwell.nl of 020 7900190/ 025 88 47 55.